TEGEVUSPÕHINE JUHTIMISSÜSTEEM

KOKKUVÕTE

Strateegia järjepidev rakendamine, arusaamine kuidas tänased tegevused on eemärkideni jõudmisega seotud ja tegevuste mõju mõõtmine on väljakutse. Tegevuspõhine juhtimissüsteem on ettevõtte strateegia, võtme eesmärkide ja finantsplaani täitmiseks arendatud tegevuste juhtimise süsteem.

 

Tegevuspõhine juhtimissüsteem annab:

 • Ühtse, selge ja struktureeritud arusaamise tegevustest, mida tehakse strateegia elluviimiseks ning mis mõjutavad tulemust kõige rohkem.

 • Selge ja struktuurse arusaamise eesmärkidest, tegevustest ja nende mõjust tulemusele. See tagab, et kogu ettevõte liigub ühiselt eesmärgi poole.

 • Pildi hetke olukorrast olulisemates tegevusvaldkondades. Toob välja seni kasutamata võimalused ja tähelepanu vajavad arengukohad.

 • Järjepidevuse, tänu süsteemsele prioriteetide ja tegevuste kokku leppimisele ja tulemuste ülevaatele.

 • Kindluse, et kogu organisatsioon on kaasatud, võtab vastustuse ja teeb tegevusi, mis mõjutavad eesmärgini jõudmist kõige rohkem. Läbi organisatsiooni erinevate juhtimistasemete, ülevalt alla, kõrvale ja alt ülesse on üks informatsioon fookuses olevatest tegevustest.

 • Tegevuste mõju ja tulemuse hindamiseks numbrilised mõõdikud.

 • Võimaluse rakendada süsteemi kõrgeimast juhtimistasemest kuni töötajani välja.

SIHTGRUPP

Tegevuspõhise juhtimissüsteemi arendamine algab ettevõtte kõrgeimalt juhtimistasemelt (juht, juhatus, juhtkond).  Kõrgema taseme tegevuspõhise juhtimissüsteemi ellu rakendamise käigus tutvustatakse seda kogu organisatsioonile ning laiendatakse süsteemi vajadusel iga töötajani.

ARENDUSPROTSESS

Kõrgema taseme tegevuspõhise juhtimissüsteemi eesmärk on kokku leppida kõige olulisematest tegevusvaldkondades, võtmemõõdikutes (KPI) ja nende väärtustes.

 

Tegevuspõhise juhtimissüsteemi arendamise käigus läbitakse järgmised etapid:

 • Analüüsitakse ettevõtte strateegiat, olemasolevaid tegevusvaldkondi ja nende olulisemaid tulemusmõõdikuid.

 • Hinnatakse strateegia korrelatsiooni tegevusvaldkondade ja olulisemate tulemusmõõdikute vahel.

 • Selgitatakse välja olulisemad, äri mõjutavad tegevusvaldkonnad.

 • Lepitakse kokku olulisemad tulemusmõõdikud iga tegevusvaldkonna tulemuse mõõtmiseks.

 • Lepitakse kokku tegevuspõhise juhtimismudeli raporti vorm.

 • Kogutakse mineviku tulemusmõõdikute andmed ja analüüsitakse nende muutumise dünaamikat.

 • Tehakse esimesed järeldused, leitakse võimalused ja väljakutsed ning lepitakse kokku tegevuste fookuses.

 • Seatakse tulemusmõõdikute eesmärgid.

 • Lepitakse kokku tegevuspõhise juhtimissüsteemi kommunikatsioonis ja süsteemi rakendamise rutiinis.

TULEMUS

Ettevõte saab süsteemi, mis annab ülevaate konkreetsetest tegevustest ja nende teostamise seisust strateegia elluviimisel ja eesmärkide täitmisel. Kokku on lepitud olulised juhtimismõõdikud ning nende definitsioonid, numbrilised väärtused ja eesmärgid.  Kokku on lepitud süsteemi rakendamise kommunikatsioonis ja rutiinis.